/** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'vertes_48'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'vertes_48'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'jvw5JKsj'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'sql.vertes.nazwa.pl:3307'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('LOGGED_IN_KEY', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('NONCE_KEY', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('AUTH_SALT', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('LOGGED_IN_SALT', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); define('NONCE_SALT', 'wprowadz tutaj unikatowa fraze'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę! */ $table_prefix = 'wd_'; /** * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska. * * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywować * obsługę języka niemieckiego. */ define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */